ENGLISH | 홈으로 | 로그인 | 회사소개 | 공지사항
   
강북크레인에 오신걸 환영합니다.
 
 
크레인(9)
 
 
크롤라크레인(9)
 
 
기타크레인(2)
 
 
덤프트럭(0)
 
 
굴삭기(0)
 
 
특장차(0)
 
로우더(0)
 
 
각종트럭(0)
 
 
지게차(0)
 
 
불도져(0)
 
 
굴착장비(1)
 
 
각종플래트(0)
 
각종선박(1)
 
 
농기계(0)
 
 
항공장비(0)
 
 
콘크리트장비(0)
 
 
도로포장장비(0)
 
 
기타부속어테치(0)
 
크레인
관리번호 매물사진 모델명 톤수 세부설명
위탁매매
 
큐와이
50톤
큐와이,2006.10,타이어,010.3839.8556
가격협의,강북크레인
202017
 
7530
125
AMERICAN,1975,02-942-2222
USD70.0..,강북크레인
202016
 
LTM1050-1
50
LIEBHERR,1999,02-977-0369
1억25백만원,강북크레인
2020-21
 
9125TC
125
P&H,1977,02-977-0369
1억원,강북크레인
2019322
 
LTM-1500
500
LIEBHERR,2000,02-977-0369
협의,강북크레인
2019-101
 
LTM-1300
300
LIEBHERR,1992,02-977-0369
협의,강북크레인
2019-117-1
 
LTM-1225
225
LIEBHERR,1995,02-977-0369
협의,강북크레인
[이전] 1 [다음]
 
  강북크레인
  이 병 국
  연락처:942-2222
  렌탈 -크레인임대
  이병국
  연락처:010-5275-0022
  강북크레인대표 : 이병국. 사업자번호 : 217-23-73075. 문의 : 02-977-0369, 02-942-2222. 팩스 : 02-973-4857.
  사업장주소 : 서울특별시 중랑구 신내역로 1가길 9. 이메일 : kbcrane@hanmail.net
  Copyright 2001 ⓒ 강북크레인 All rights reserved.