ENGLISH | 홈으로 | 로그인 | 회사소개 | 공지사항
   
강북크레인에 오신걸 환영합니다.
 
       
   

 
       
   

 
 
  강북크레인
  이 병 국
  연락처:942-2222
  렌탈 -크레인임대
  이병국
  연락처:010-5275-0022
  강북크레인대표 : 이병국. 사업자번호 : 217-23-73075. 문의 : 02-977-0369, 02-942-2222. 팩스 : 02-973-4857.
  사업장주소 : 서울특별시 중랑구 신내역로 1가길 9. 이메일 : kbcrane@hanmail.net
  Copyright 2001 ⓒ 강북크레인 All rights reserved.